نیاز غذایی جوامع در حال رشد انسان ی مصرف بی رویه آفت کشهای کشاورزی را افزایش داده است

. هدف از این تحقیق،

بررسی میزان سمیت کاربوکسین

(قارچ کش رایج در کشاورزی) بر جنین جانور مدل و کشت سلول کبدی حاصل از آن (اندام اصلی متابولیزه کننده ترکیبات خارجی) می باشد

 

دریافت
حجم: 405 کیلوبایت