در بررسی زیست شناسی سوسک در شرایط آزمایشگاهی، دورههای ,

مختلف رشد و نمو، میزان بقاء، تخمگذاری، نحوه خسارت و زمستانگذرانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان

داد که حشرات کامل این آفت، بالپوشهایی برنگ قرمز، شاخکها، چشم ها، قفسسینه، شکم و پاهایی برنگ سیاه دارند

دریافت
حجم: 277 کیلوبایت