فرشته ماهی آب شیرین زیاد مورد توجه آکواریومیست ها قرار گرفته است، اما هنوز اطلاعات کمی در زمینه پرورش و نگهداری

آنها در آکواریوم موجود است. در این تحقیق، اثرات رژیم غذایی مختلف روی رشد و بازده تکثیر فرشته ماهی، در طول 40 روز

مطالعه شد. سه رژیم غذایی مختلف 1) غذای خشک کارخانه چینه (لوفک)، 2) ناپلئوس آرتمیا و 3) دل گاو چرخ شده (به

مدت 10 روز) و غذای خشک کارخانه چینه (لوفک) به مدت 30 روز، در سه تکرار برای 9 جفت مولد استفاده شد. مولدین

55 درصد) رادر مرحله اول تخمریزی نشان دادند و بین رژیم / رژیم غذایی 2 ماکزیمم تعداد تخم ( 461 عدد) و درصد لقاح ( 53

اما اختلاف معنیداری بین رژیم غذایی 1و 3 در مرحله اول .(P<0/ های غذایی مختلف اختلاف معنیدار مشاهده شد ( 05

همچنین زیست سنجی در هر مرحله بر روی 30 لارو از هر تیمار انجام گرفت. نتایج نشان .(P> 0/ تخمریزی مشاهده نشد ( 05

.( P<0/ دادند که بالاترین وزن و طول لاروها در طی روزهای 13،22 و 35 از مولدین با رژیم غذایی 2 بدست آمد ( 05


دریافت
حجم: 226 کیلوبایت