هپارین بعنوان بهبود دهندة باروری اسپرم و تکوین جنین در برخی از گونه های حیوانی، شناخته شده است. لقاح آزمایشگاهی

در موش بعنوان یک آزمایش استاندارد برای مطالعات باروری یاری شده تعیین شده است. به منظور بهینه نمودن این آزمایش، در

10 )

و بدون هپارین بر پارامترهای باروری اسپرم و تخمک شامل μg/ml) هپارین دار T و 6 M مطالعه حاضر اثر محیط های 16

تعداد، میزان تحرک و بقای اسپرم، میزان لقاح پذیری تخمک ها و تکوین زیگوت ها تا مرحله دوسلولی در موش غیر همخون

مورد بررسی قرار گرفت

.

دریافت
حجم: 164 کیلوبایت