این تحقیق بمنظور تعیین مراحل پار و اسمولت و تعیین اندازهای از بچه ماهی آزاد دریای خزر

جهت تحمل آب دریای خزر انجام گرفت.

دریافت
حجم: 289 کیلوبایت