حدود 40 درصد از ماهیان در آبهای شیرین بسر می برند، ولی در بسیاری از مناطق جهان و از جمله ایران تاکنون

اقدام در خور و شایستهای برای مطالعات گسترده، شناسایی و حفاظت از آنها به عمل نیامده است. حدود

140 گونه ماهی در آبهای داخلی ایران وجود دارد. بسیاری از آنها دارای ارزش صید اقتصادی (اندازه برخی از آنها به

بیش از یکمتر هم میرسد)، صید ورزشی، زیبایی شناختی، کنترل زیست شناختی و حفاظتی می باشند

 

دریافت
حجم: 275 کیلوبایت