تاکنون بسیاری از فواید اکوسیستمهای آبی شناخته شده، اما هنوز پتانسیلهای ناشناخته در این اکوسیستمها وجود

دارد که شناخت دقیق فرایندهای آنها مستلزم مطالعات اساسی و عمیق است. ساخت مخازن و سدها در

کشورهای در حال توسعه به لحاظ تقاضا برای نیروی برق، کنترل سیلاب و عرصه آب بسیار سریع انجام می شود

 

دریافت
حجم: 412 کیلوبایت