یکی از فراوانترین فلزات موجود بر روی پوسته زمین آلومینیوم می باشد و منابع گوناگونی از این فلز میتواند انسان را در
معرض آلودگی قرار دهد. آلومینیوم در غذا، آب، ترکیبات دارویی و محیط و... وجود دارد و براثر بارش باران اسیدی در خاک
قرار میگیرد. اختلالاتی از قبیل دمانس (ضایعه مغزی) در بیماری آلزایمر و همچنین اختلال اعمال حرکتی در بیماری پارکینسون

در انسان و حیوان به افزایش میزان آلومینیوم مربوط میشود. اما هنوز بطور یقین ثابت نشده که آلومینیوم نقش اساسی را در هر
یک از این بیماریها بازی میکند


دریافت
حجم: 320 کیلوبایت