در یوکاریوتها تنظیم بیان ژن فرآیندی پیچیده بوده که در سطوح مختلفی صورت می گیرد. یکی از روشهای اصلی
تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها تنظیم پس از رونویسی است. سطوح مختلف تنظیم پس از رونویسی شامل پردازش،
  انتقال، پایداری و ترجمه mRNA است.


دریافت
حجم: 1.42 مگابایت