یکی از عمده ترین مسائلی که پرورش دهندگان ماهی با آن مواجه هستند، کاهش میزان ماندگاری و بقای ماهیان به
خصوص در مراحل اولیه زندگی میباشد. بر این اساس تقویت سیستم ایمنی بدن ماهیان به و یژه در گونه های با
ارزش و اقتصادی از اصلی ترین نیازهای پرورش دهندگان و مهم ترین رویکرد محققان میباشد


دریافت
حجم: 309 کیلوبایت