نقش مراکز پیش دبستانی در رشد همه جانبه کودکان

برنامه آموزش و پرورش در دوران پیش از دبستان :   
اهداف کلی :

اهداف مربوط به رشد عاطفی اجتماعی :

اهداف مربوط به رشد جسمی حرکتی :

اهداف مربوط به رشد زبان :

اهداف مربوط به رشد شناختی :

اهداف مربوط به رشد خلاقیت :

اهداف مربوط به نیازهای دینی و اخلاقی :

چشم اندازی به آینده :

فصل دوم

روشهای آموزش

پیش دبستانی

مقدمه

نقش آموزش پیش دبستانی:

تعلیم و تربیت کودکان ( نظری )-برنامه ها و تجهیزات مراکز پیش دبستانی:

 مربی پیش دبستانی باید ویژگیهای خاصی داشته باشد:

برنامه ها و تجهیزات مراکز پیش دبستانی:

 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوبه ششصدو نودو نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/7/1382

در برنامه ها و فعالیت های دوره پیش دبستانی اصول زیر مورد توجه قرار می گیرد:

فصل سوم

تعلیم و تربیت و دنیای

ناشناخته دینی کودکان

چکیده

مقدمه

روان‌شناسی دینی مخاطبان

مراحل رشد تفکر دینی در کودکان و نوجوانان

برای آشنایی اجمالی با این مراحل، به‌اختصار به هریک اشاره می‌شود:

درک کودکان از مفاهیم دینی

پژوهش‌ها نشان داده است که تحول مفهوم مرگ در کودکان، از سه مرحله می‌گذرد:

دو دورة کلی در تعلیم و تربیت دینی کودکان

وظایف اساسی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان

فصل چهارم

 

تعلیم و تربیت کودکان ( نظری )-برنامه ها و تجهیزات مراکز پیش دبستانی

مقدمه

مربی پیش دبستانی باید ویژگیهای خاصی داشته باشد ( این مرحله مهمتر از سایر مقاطع است )

این ویژگیها عبارتند از :

برنامه ها و تجهیزات مراکز پیش دبستانی

روش آموزش پیش دبستانی

نقش آموزش پیش دبستانی

دعوت از والدین در دوره پیش دبستانی ، به دو صورت است :

اهمیت آموزش و پرورش پیش‌دبستانی

نظرات اندیشمندان و مربیان تربیتی

ضرورت آموزش و پرورش پیش‌دبستانی

نتیجه‌گیری

منابع

دانلود - 10000 تومان