فناوری it در کشاورزی

فناوری اطلاعاتی (Information Technology) یکی از شاخه های جدید علم می باشد که روشهای گوناگونی را برای جمع آوری ، ارائه ،تبادل ، و بکارگیری بهینه اطلاعات ارائه می دهد.  تعامل  IT با کشاورزی به تنظیم اقتصاد و بازرگانی و افزایش سطح اطمینان در بخشهای مختلف کشاورزی از طریق افزایش و بهبود جریان اطلاعات کمک می کند IT. ارتباط بسیار نزدیکی با کشاورزی دقیق دارد و در پیشرفت و توسعه آن نیز سهم بسزائی داشته است

دانلود - 2500 تومان