مقدمه :
RUP چیست؟
Rational Unified Process :RUP
چرا می‌گوییم یکپارچه:
منظور از Process چیست؟
Jack Hopson پالایند را بصورت دیگری تعریف می‌کند :
توسعه تکراری نرم‌افزار:
مدیریت نیازها:
استفاده از معماری مبتنی بر مؤلفه:
مدل کردن تصویری نرم‌افزار:
بازبینی کیفیت نرم‌افزار:
ساختار RUP
انطباق با RUP
خصوصیتهای RUP :
Workflow :
اهداف فازهای RUP  :
فاز آغازین :
فاز تعیین :
فاز ساخت :
فاز انتقال:
جریانهای کاری RUP :
مفهوم تکرار :
مفهوم معماری :
معماری سه لایه
User Layer :
Business Layer :
Data Layer :
تعریف خواسته های نرم افزاری  در RUP :
به کار گیری مدیریت خواسته ها :
معرفی چارچوب :
رویکرد در چارچوب بعنوان کتابخانه :
رویکرد چارچوب بعنوان قالب :
چارچوب فرآیند RUP :
الگوها :
تعریف الگوی فرآیند :
کیفیت :
ابعاد مختلف کیفیت
مدیریت کیفیت در RUP
اهداف مربوط به آگاهی:
اهداف مربوط به تغییر:
منابع :
دانلود - 3000 تومان