این پاور پوینت بر محور های زیر قرار دارد

üمقدمه

üامنیت چیست؟

üنیازهای امنیتی برای حفاظت داده ها

üمهاجمان

üمفاهیم اولیه دشواری برقراری امنیت

üانواع حملات

üسرویس های امنیتی

üمکانیزم امنیتی

üمقدمه

üامنیت چیست؟

üنیازهای امنیتی برای حفاظت داده ها

üمهاجمان

üمفاهیم اولیه دشواری برقراری امنیت

üانواع حملات

üسرویس های امنیتی

üمکانیزم امنیتی

دانلود - 2000 تومان