- معرفی انواع شیوه های بهسازی لرزه ای

- انواع عملکرد لرزه ای ساختمانها

- روشهای تحلیل بهسازی لرزه ای

- بررسی و مقایسه موردی اعمال روشهای بهسازی لرزه ای و مطالعات انجام گرفته

 

فهرست مطالب 

1 -  فصل اول : مفاهیم

 1. 1 - مقدمه 2
 2. 1 – ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها 3
 3. 2.1 – عملکرد سیستم سازه ای 3
 4. 1.2.1 – قابلیت استفاده بی وقفه 3
 5. 1.2.1 – خرابی محدود 4
 6. 1.2.1 – ایمنی جانی 4
 7. 1.2.1 - ایمنی جانی محدود 4
 8. 1.2.1 – آستانه فروریزش 4
 9. 1.2.1 – لحاظ نشده 4
 10. 2.1 – عملکرد سیستم غیرسازه ای 4
 11. 2.2.1 قابلیت خدمت رسانی بی وقفه 4
 12. 2.2.1 – قابلیت استفاده بی وقفه 4
 13. 2.2.1 - ایمنی جانی 5
 14. 2.2.1 – ایمنی محدود 5
 15. 2.2.1 – لحاظ نشده 5
 16. 2.1 – سطوح عملکرد کل ساختمان 5
 17. 3.2.1 – خدمت رسانی بی وقفه 5
 18. 3.2.1 – قابلیت استفاده بی وقفه 5
 19. 3.2.1 – ایمنی جانی 5
 20. 3.2.1 – آستانه فروریزش 5
 21. 1 – بهسازی لرزه ای 6
 22. 1 – روشهای تحلیل بهسازی 8
 23. 4.1 – تحلیل استاتیکی 8
 24. 1.4.1 – تحلیل استاتیکی خطی 8
 25. 1.4.1 – تحلیل استاتیکی غیرخطی 8
 26. 4.1 – تحلیل دینامیکی 8
 27. 2.4.1 – تحلیل دینامیکی خطی 8
 28. 2.4.1 – تحلیل دینامیکی غیرخطی 8
 29. 1 – انواع راهکارهای بهسازی لرزه ای 9
 30. 5.1 – بهسازی موضعی اعضاء بتنی 9
 31. 1.5.1 – ژاکت بتنی 9
 32. 1.5.1 – ژاکت فولادی 10
 33. 1.5.1 – ژاکت الیافی پلیمری (FRP) 11
 34. 5.1 – بهسازی و تقویت سازه با افزایش مقاومت و سختی جانبی 12
 35. 2.5.1 – افزودن دیوار برشی 12
 36. 2.5.1 – افزودن مهاربند فولادی 13
 37. 1 – مقایسه اجمالی روشهای ذکرشده جهت بهسازی لرزه ای قاب بتن مسلح 14

فصل دوم : مطالعات انجام گرفته

 1. 2 – مقایسه روشهای بهسازی و مطالعه موردی 17
 2. 2 – مقایسه روشهای بهسازی لرزه ای جهت بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان 7طبقه 20
 3. 2 – پیشنهاد یک روش بهینه بهسازی لرزه ای 24

فصل سوم : نتیجه گیری

منابع                                                                                                  33

دانلود - 3000 تومان