دراین تحقیق ما به بررسی ساختار داخلی تلفن های همراه ک امروزه استفاده  نکردن از انها به طرز عجیبی  غیر ممکن شده است پرداخته ایم تلفن های همراه خود یکی از وسایل مخابراتی هستند که با پیشرفت علم در زمینه های الکترونیکی ومخابراتی به عینه شاهد پیشرفت های وسیع ان بوده ایم .

دانلود - 2000 تومان