برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

 

فهرست :
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانى حکم دیه ‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
شگفتى فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح‏ القدیر
نقد و بررسى کلى
وجوه استحسانى
پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
منابع

دانلود - 6000 تومان