این فایل شامل فرم جدید کارورزی میباشد

که هفت هفته گزارش کارورزی در دفتر ثبت اسناد در آن نوشته شده و دارای فرم های گزارش پیشرفت هفتگی و ماهانه و ارزیابی نهایی کار توسط مربی و مدرس میباشد. و سه گزارش ماهانه برای سه ماه

فایل فوق ورد میباشد که قابل ویرایش هست و میتوانید آن را تغییر دهید

دانلود - 5000 تومان