دستور زبان فارسی از جمله دروسی است که علاوه بر دانشجویان رشته ادبیات فارسی، تمامی دانشجویان نیز به نوعی به آن نیاز دارند.دستور زبان را می توان مجموعه ای از ضوابط و قوانین حاکم بر عناصر تشکیل دهنده زبان از جمله جمله ها، واژه ها، واج ها، آواها و … دانست که ویژگی های آن زبان را نشان می دهند. این مجموعه قوانین و ضوابط به طور ناخودآگاه توسط اهل آن زبان فراگرفته می شود اما برای درک بهتر نوشتار و گفتار، خواندن و یادگیری دستور زبان ضرورت دارد.کتاب حاضر دستور زبان فارسی نوشته دکتر احمد گیوی ودکتر حسن انوری می باشد که با آموزش دستور زبان فارسی به شما کمک می کند تا ضمن شناخت و یادگیری دستور زبان ، متون ادبی را نیز آسان تر متوجه شوید.

دانلود - 2500 تومان