در این تحقیق, شاخص‌های توسعه (مرتبط با پژوهش) از نظر بانک جهانی در ایران, با کشورهای ترکیه, کره, و مالزی که از لحاظ فرهنگی تشابهاتی با هم دارند مورد بررسی قرار گرفته است .

دانلود - 3000 تومان