عکس‌ها نشان می‌دهند که سطح تیر نیز چون ماه, دارای کوه‌ها و نیز دره‌های فراوانی است که به نظر می‌آید به علت بمباران مداوم صدهاهزار سنگ آسمان

دانلود - 2000 تومان