محدوده هسته اولیه و بخشی از مرحله نخست مرحله دوم توسعه روستا را در بر گرفته و عناصر خدماتی اصلی روستا نیز در این محدوده قرار می گیرد

دانلود - 2000 تومان