جنگلهای منطقه عموما از نوع جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسیری میباشد که در زیر حوزه رودخانه کرخه

دانلود - 3000 تومان