فهرست عناوین عنوان شماره صفحه مقدمه 1 فصل اول: کلیات تحقیق 2 اهمیت مسئله 2 تعریف علمی واژه‌ها 3 نوجوانی 3 کجروی یا انحراف 4 فصل دوم: فرار دختران از خانه 5 مقام زن در جهان‌بینی اسلامی 5 فرار دختران 6 نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف 8 نقش مسائل اجتماعی در انحراف 8 تراکم جمعیت 9 محل سکونت 9 مناطق جرم‌خیز 10 مهاجرت 11 ماهیت زندگی شهری 11 دوستان و رفقا 12 تأثیر عوامل فرهنگی بر انحراف 12 تأثیر عوامل اقتصادی بر انحراف 13 خانواده و انحراف 14 خشونت والدین و اثرات آن 15 فساد و آلودگی والدین 16 فصل سوم: علل فرار 18 چه کسانی از خانه فرار می‌کنند؟ 18 شرایط عمومی افراد فراری 19 از نظر خانوادگی 20 از نظر اجتماعی 20 اقسام فرار 22 علل فرار 23 فقدان یکی یا هر دو والدین 23 جدایی و طلاق 24 وجود ناپدری یا نامادری 27 فقر عاطفی 27 شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین 29 سخت‌گیری و وجود شرایط تنبیه 30 تمایل به دیدن نقاط دیدنی 32 فصل چهارم: نحوة ارائة خدمات به دختران فراری 33 نحوة ارائة خدمات در ایران به افرادی که از خانه فرار می‌کنند 33 مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیدة اجتماعی 33 خانة سلامت 34 اهداف 35 شرایط پذیرش 36 نحوة پذیرش 36 کمیتة امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان 37 شرایط و مراحل ترخیص و تحویل به خانواده یا بستگان 38 شرایط و مراحل زندگی مستقل 39 شرایط ترخیص از طریق ازدواج 40 شرایط ترخیص از طریق ادامة تحصیل 41 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 42 توصیه و پیشنهادات برای مسئولین 42 چند توصیه به والدین 44 نتایج پژوهش‌هایی که در خصوص دختران انجام شده است 47

دانلود - 3300 تومان