چکیده

پدیده تک فرزندی که در علم جامعه شناسی به امپراطوران کوچک معروف است نوعی از خانواده هسته ای است که منبعث از تغییرات فوق و تغییر در سبک زندگی افراد جامعه می باشد.

دانلود - 2000 تومان