کسی که در دشتهای خشک و پهناور ایران سفر کرده است تقدس درخت و آب و گیاه را بخوبی می تواند احساس کند .

دانلود - 1000 تومان