تربیت فرزند از دیدگاه اسلام

فهرست مطالب
تربیت فرزند از دیدگاه اسلام    1
چکیده:    1
مقدمه    2
تعریف ، اهداف ،اهمیت    3
انواع تربیت:    4
مراحل تربیت:    5
عوامل موثردرتربیت    8
الف) عوامل انسانی شامل:    8
ب)عوامل غیرانسانی شامل:    9
وظایف ونقش های پدر:    10
ج - نقش برادر و خواهر بزرگتر :    11
جـان دیـوئى    12
سرمشق عملى :    13
3- محیط و اجتماع :    13
ب - عوامل غیر انسانی :    14
روش های عملی درتربیت:    14
نقش تنبیه وتشویق درتربیت:    15
منابع وماخذ:    16

 

دانلود - 1500 تومان