به منظور مطالعه فون هیرههای لانه و بدن جوندگان، از خاک لانه و سطح بدن جوندگان انباری، از سیلو، انبار کارخانهها و

آسیابهای آرد و گندم موجود در استان تهران نمونه برداری انجام شد. این اولین تحقیق در مورد فون هیرههای لانه و بدن

 جوندگان و همچنین تعیین فون جوندگان در انبارهای گندم ایران میباشد.


دریافت
حجم: 221 کیلوبایت