در این پژوهش تعیین سن 80 ماهی سرخوی چمن

27 درجه شمالی) انجام پذیرفت. تعیین سن براساس وجود / 26 درجه شرقی و 17 / خلیج فارس در محدوده آبهای هرمزگان ( 56

دوایر رشد سالانه (لایه های مات و شفاف) موجود بر روی مقاطع اتولیت صورت گرفت. همچنین پارامترهای ریخت سنجی

اتولیت و زیست سنجی ماهی اندازه گیری شد


دریافت
حجم: 231 کیلوبایت