لیموآب یکی از مهمترین گیاهانی است که در درمان بیماریهای مختلف استفاده میشود. این مطالعه، برای بررسی اثرات عصاره

لیموآب روی هورمونهای گنادی–هیپوفیزی و اسپرماتوژنز در موشهای صحرایی نر بالغ انجام شد. پوست لیموترش خشک

گردید و بعد از تهیه عصاره از آن جهت تزریق استفاده شد. موشهای گروه کنترل آب آشامیدنی شهر دریافت کردند

دریافت
حجم: 443 کیلوبایت