در فرایند اسمولتیفیکاسیون و سازگاری با دریا، وزن و سن ماهی مهم می باشد. در مطالعه حاضر، نرخ مرگو میر، تغییرات

15 و 25 گرم (ماهیان هم سن) در ماهی آزاد خزر، پس از 10 روز ، مورفولوژیک آبشش و سلولهای کلراید آبششی در اوزان 5

انتقال به آب لب شور خزر مقایسه کردیم

دریافت
حجم: 842 کیلوبایت