پارامترهای خونی و شکنندگی اسمزی در فیل ماهی تحت تاثیر سه ماده ضد انعقاد مختلف هپارین 10 واحد بین المللی بر میلی

1 میلی گرم بر لیتر بررسی شد. بدین منظور ،0/5 ،0/ در غلظتهای 1 Na2EDTA 0 میلی گرم بر میلی لیتر و / لیتر، سیترات 3

170 گرم بدون استفاده از مواد بیهوشی از طریق قطع باله دمی صورت ± خونگیری از فیل ماهیان پرورشی با میانگین وزنی 10

با غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر Na2EDTA گرفت. طبق نتایج بدست آمده بیشترین تعداد کل گلبولهای سفید در تیمار

اندازهگیری شد. شمارش افتراقی گلبولهای سفید نیز اختلاف معنی داری در میزان مونوسیت، لنفوسیت و ائوزوفیل نشان داد

 

دریافت
حجم: 230 کیلوبایت