هدف از انجام این پروژه استفاده بهینه از ریشه گیاه نی بومی به عنوان یک مکمل در جیره غذایی کپور معمولی
میباشد. با توجه به اینکه تاکنون هیچگونه مطالعات جامعی در این خصوص صورت نگرفته است، از این رو یک
آزمایش 8 هفته ای جهت دستیابی به میزان مطلوب ریشه گیاه نی در جیره انجام شد

دریافت
حجم: 215 کیلوبایت