جین فریدمن، نویسنده کتاب، استاد مسائل سیاسی فرانسه و اروپا در دانشگاه ساوت هامپتون انگلستان است. تحقیقات او بر موضوع جنسیت و امور سیاسی در اروپا متمرکز بوده و از آثار اخیر او می توان به «سیاست فمینیستی»، «افسانه ها و نمادها» و «زنان، مهاجرت و هویت در فرانسه» اشاره کرد.

دانلود - 2000 تومان