با این برنامه می توانید پوشه ها و فایل ها خود را از دید دیگران مخفی نگه دارید.
دانلود - 2900 تومان