در این مجموعه برنامه ی توزیع اقتصادی بار به روش تکرار لاندا در نرم افزار متلب نوشته شده است . در کنار این برنامه ی نوشته شده فایل های word و pdf نیز برای توضیحات تکمیلی آورده ایم .

فایل های ارائه شده :

کدهای نوشته شده در متلب

word pdf

دانلود - 3500 تومان