شهر و شهرنشینی واژه‌هایی است، که به محض شنیدن آن، ناخودآگاه انبوهی از مسائل و مباحث و معضلات به سوی آدمی یورش می‌آورند. شهر دیگر یک کلمه ساده و یک سیلابی نیست تا بتوان آن را به سادگی از صفحه ذهن و فکر پاک کرد بلکه واژه ای مرکب از هزاران هزار گره ودست انداز و چاله است.

 

دانلود - 2300 تومان