نویسنده : خوشوقتی، آرمین ؛ محسنی، حمید

سال انتشار : 1394

چکیده

در این مقاله مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد شرح داده می شود و مدل گام به گام ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان توضیح داده می شود.

دانلود - 1000 تومان