مدیران امروزی در هر سنخ از مدیریت که شاغلند یا افرادی  که در آینده  یکی از سمت های سطح مختلف مدیریتی را احراز می نمایند.

دانلود - 4000 تومان