از دوران نخستین زندگی الماوردی اطلاع چندانی وجود ندارد. آنچه از منابع می‌توان به دست آورد این است که وی در بصره متولد شد.

دانلود - 2000 تومان