فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول :                                                                                           1

مقدمه                                                                                                 2

بیان مسأله                                                                                           2

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                       3

اهداف تحقیق                                                                                      3

فرضیه های تحقیق                                                                                3

متغیرهای تحقیق                                                                                   3

تعاریف عملیاتی و نظریة واژه ها در مفاهیم                                              3

فصل دوم :                                                                                            5

هیجان                                                                                                6

تعریف هیجان                                                                                      6

مناطق مهم مغز در رشد هیجان                                                             7

هوش هیجانی                                                                                      7

مدل توانایی هوش هیجانی                                                                      9

هوش هیجانی و شخصیت                                                                      12

عواطف در متون نظریات شخصیت                                                          13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

هیجان و آسیب شناسی                                                                        15

رابطه هیجان ، شناخت و رفتار                                                               16

هوش هیجانی و سلامت روانی                                                                17

دیدگاههای مایر و سالوی در آموزش هوش هیجانی                                  19

اکتساب هوش هیجانی                                                                          20

انواع هیجانات اساسی                                                                           22

تحقیقات انجام شده در خارج                                                                22

فصل سوم :                                                                                           25

جامعه مورد مطالعه                                                                               26

حجم نمونه                                                                                            26

روش نمونه گیری                                                                                   26

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                                   26

روش تحقیق                                                                                         27

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                              27

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل چهارم :                                                                                           30 

نمرات خام آزمودنیها از آزمون هوش هیجانی و سلامت عمومی در رابطه با فرضیه دانان                                                                                                       31

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                              35  

فصل پنجم :                                                                                            40

بحث و نتیجه گیری                                                                                  41

پیشنهادات                                                                                              42 

محدودیت ها                                                                                            42

منابع و مآخذ                                                                                           43

دانلود - 10000 تومان