تیک ها حرکات غیر اردای راهکارهای رفع آن  و انقباضات عضلانی نا گهانی بوده و حداقل بطور گذرا در درصد قابل توجهی از افراد دیده می شوند ..

 
دانلود - 2300 تومان