فرآیند و مسائل روز در رشد و تکامل

هدفهای کلی

1.آشنایی با تعریف، موضوع، هدف روان شناسی رشد

2.آشنایی با تعریف مفاهیم رشد، نمو، و نضج.

3.آشنایی با سرگذشت و تئوریهای روان شناسی رشد.

دانلود - 3000 تومان