در مورد مارکسیسم

 

فهرست مطالب

فلسفه مارکسیسم  2

احترام به مارکسیسم  4

بیم پست مارکسیسم و دام نئولیبرالیسم  5

اکولوژی سیاسی و آیندهٔ مارکسیسم  11

شباهت خانوادگی مارکسیستی 12

مارکسیسم گسترش یا تجدیدنظر 14

اختلاف بنیادین 15

استراتژی اصلاح‌طلبی 17

تحلیل اقتصادی بحران‌های اکولوژیکی معاصر 19

”انقلاب کارگری“ (یا حداقل، نقش اصلی کارگر مزدبگیر در تغییر اجتماعی) 20

افق کمونیستی 22

 

دانلود - 1000 تومان