مالیات

 

فهرست مطالب

پیش  گفتار 3

بخش اول : آشنائی با موضوع و تاریخچه مالیاتی در ایران

مقدمه 4

طرح وبیان مسئله 4

اهداف تحقیق 5

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع 5

کاربرد نتایج تحقیقق 6

سیری بر گذشته امور دارائی در ایران 7

انواع مالیات 9

اشخاص مشمول مالیات 9

اشخاص غیر شمول 9

مالیات بر دارایی  10

مالیات مستغلات خالی 11

مالیات بر اراضی بایر 11

مالیات بر ارث 12

حق تمبر 13

مالیات بر درآمد املاک 13

مالیات بر درآمد کشاورزی 14

مالیات بر درآمد حقوق 14

مالیات بر درآمد مشاغل 14

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی  15

مالیات بر درآمد اتفاقی 15

ابلاغ مالیات 15

از تشخیص تا وصول مالیات 16

دعوت به کمیسیون 17

تقسیط مالیات 17

سیاست گذاری و اصلاح نظام مالیاتی 17

نمونه ساختار مالیاتی کشورهای در حال توسعه 18

 

بخش دوم : کنکاش درنظام مالیاتی ایران و سایر کشورهای درحال توسعه

اصلاح نظامهای مالیاتی 20

اختلالات در تخصیص منابع و کاهش رفاه و رشد اقتصادی 20

نابرابریهای مالیاتی 21

مسائل و مشکلات اداری و اجرای مالیاتها 21

طراحی نظامهای مالیاتی 21

 

بخش سوم : آنچه در دایره تشخیص و وصول دارائی میگذرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی 23

وظایف اداره دارایی 23

مراحل تعیین و تشخیص میزان درآمد یک مؤدی مالیاتی از شروع تا مرحله اجراء 24

 

پیش  گفتار

مساله مالیات جایگاه مهمی در راه حلهای توسعه به خود اختصاص میدهد.اهمیت نسبی درآمدهای مالیاتی در تامین هرچه بیشتر بودجه کشور هم اکنون رو به افزایش است و به هر میزان که در جهت رفع وابستگی به درآمد نفت گام برداریم. بخش مالیات و اهمیت نسبی آن باز هم فزونی خواهد یافت. این اوضاع و احوال ایجاب میکند که با دیدگان بازتر و مراقبت فزونتر نسبت به روشهای اصولی دریافت مالیات با مسئله بنگریم وچنان عمل کنیم که این منبع پر ارج درآمد در بستر صحیح خود قرار گیرد و به شایسته ترین وجه ممکن مورد استفاده واقع شود.

دانلود - 1500 تومان