گزارش نویسی

 

فهرست مطالب

 

گزارش و گزارش نویسی 1

معنی اصطلاحی واژه گزارش 1

تعریف گزارش نویسی 1

فایده گزارش نویسی 1

خواننده گزارش کیست؟ 2

فصل دوم 4

مراحل گزارش نویسی 4

مراحل چهارگانه گزارش نویسی 4

مرحله اول گزارش نویسی برنامه ریزی 5

مراحل روش علمی تحقیق 5

١- تعریف مسأله 6

٢- طرح مقدماتی تحقیق ( گزارش ) 7

موضوع  تعیین هدف تحقیق ( گزارش ) 7

موضوع معیارهای انتخاب متدولوژی تحقیق ( گزارش ) 7

موضوع طرح سؤالات، مشکلات و تنگناها 8

موضوع نظر گزارشخواه 8

٣- انتخاب روش مناسب برای تحقیق ( گزارش ) 8

٤- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات 8

٥- تحلیل و تفسیر داده ها و ارزش گذاری آنها ( استنتاج ) 10

٦- نتیجه گیری 10

شرح مختصر مرحله یک گزارش نویسی 10

فصل چهارم 12

نگارش 12

مقدمه 12

١- تهیه پیش نویس 12

٢- سبک نگارش 13

٣- کلمات و جملات 14

الف- اصل وحدت 15

ب- اصل ربط 16

تعریف بند یا پاراگراف و نحوه استفاده از آن 20

اهمیت پاراگراف 20

فواید استفاده از بند یا پاراگراف 23

فصل نهم 24

اقسام گزارش 24

الف- گزارش کتبی 24

ب- گزارش شفاهی 24

مزایا و مشکلات گزارش های کتبی و شفاهی 24

یادآوری 24

مزایای گزارش های شفاهی 25

مشکلات گزارش های شفاهی 25

مزایای گزارش های کتبی 25

فصل دهم 27

طبقه بندی گزارش ها 27

الف) گزارش های رسمی کوتاه 27

ب) گزارش های رسمی بلند 29

انواع گزارش 34

الف- گزارش ادواری 34

ب- گزارش اتفاقی 34

گزارش فردی، گزارش گروهی 35

الف- گزارش فردی 35

ب- گزارش گروهی 35

ارکان گزارش 36

الف  موضوع گزارش چیست؟ 36

ب  گیرنده آن کیست؟ 36

ت  هدف از تهیه آن کدام است؟ 36

انواع گزارش بر اساس هدف از تنظیم 37

فصل یازدهم 42

انواع گزارش بر حسب موضوع 42

١- گزارش توضیحی 42

چگونگی تلفیق مسأله با موضوع 44

 

فصل اول

گزارش و گزارش نویسی

واژه ی گزارش به معنی به جای آوردن، انجام دادن، اظهار نظر کردن، در میان نهادن و شرح و تفسیر کردن است. واز مصدر گزاردن  ساخته شده است. « گزار » بن مضارع « ش » پسوند اسم مصدر ساز می باشد.

دانلود - 1000 تومان