در مورد مدیریت بحران

 

فهرست مطالب

 

مدیریت بحران 0

فرآیند مدیریت بحران در کاهش بلایای طبیعی(زلزله) 3

مقدمه 3

زلزله 5

برنامه ریزی مدیریت بحران در مواقع رخداد زلزله 6

بحرانی بودن وضعیت تهران در مقابل زمین لرزه و ضرورت کاربرد مدیریت بحران 12

سابقه موضوع 13

نتیجه گیری 15

پروژه جهانی نقشه امنیت در حوادث طبیعی 17

اهداف: 18

فعالیت ها 18

برنامه کاری 24

مدیریت بحران دربنادر، پیش بینی سوانح وبحران ها در بنادر 25

1- سوانح وبلایای جهان وایران 25

1-1- سوانح وبلایای سال 2005 25

2-1 سوانح وبلایای سال 2006 میلادی 26

3-1 پیش بینی خطرات جهانی 2007 27

خطرات اقتصادی 27

خطرات محیطی 27

خطرات ژئو پولیتکی 27

خطرات اجتماعی 28

جدول شماره 1 29

جدول شماره 2 29

2-سیر مدیریت بحران در ایران 30

جدول شماره 3 30

3-مدیریت بحران در بنادر 32

جدول شماره 4 32

جدول شماره 5 33

2-3- وظایف مدیریت بحران در بنادر 35

3-3 مدل کلی بحران 36

جدول شماره 6 37

4-3- مدل فرآیندی بحران 37

نتیجه گیری: 39

حوادث ترافیکی 44

آتش سوزیها 46

پیشنهادات: 47

جمع بندی پایانی 47

منابع : 49

 

فرآیند مدیریت بحران در کاهش بلایای طبیعی(زلزله)

 

مقدمه

گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران،از یک طرف و رشد شهرها،تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آن ها از طرف دیگر،ضمن توجه بیشتر به شهرها،منجر به پذیرش نقش ها و عملکرهای متعدد شده است.

یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند،موضوع حوادث طبیعی است.با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات،مبانی نظری و بنیادی،دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است.این دانش به مجموعه فعالیت هایی اتلاق می شود که قبل،بعد و هنگام وقوع بحران کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب پذیری انجام گیرد.این موضوع ارتباط خاصی با مباحث برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و جغرافیا دارد.با بکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم،بافت و ساخت شهر،کاربری اراضی شهری،شبکه های ارتباطی و زیرساختهای شهری و غیره می توانیم تا حد زیادی اثرات و تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش دهیم.گستره جغرافیایی ایران از نظر احتمال وقوع این حوادث بویژه زلزله،از آسیب پذیرترین بخشهای کره زمین است که هرساله وقوع این حوادث موجب خسارت های جانی و مالی فراوان می شود و گستره های شهری نیز همواره تجربه تلخی از بروز این گونه بلایا داشته اند و بنظر میرسد انجام برنامه ریزی خاص جهت مصون سازی هرچه بیشتر فضاهای شهری ضرورت دارد.شهرها به دلیل تمرکز جمعیت و سرمایه گذاری های اقتصادی به شدت آسیب می بینند و این فضاها از آغاز تشکیل خود،فرم و ساختار خاصی جهت رشد انتخاب نموده و در گذر زمان نیز گسترش یافته اند.دانش شهرسازی با تکیه بر داده های جغرافیایی(Geographical Data) می تواند با تبیین اصول و مفاهیم خود و با استفاده از این داده ها،اصول مدیریتی لازم جهت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این حوادث را به اجرا درآورند.

واژگان کلیدی:مدیریت بحران،زلزله،حوادث طبیعی،رشد شهری.طرح مسئله

دانلود - 2500 تومان