علل گرایش به عرفان های نوظهور

فهرست مطالب

علل گرایش به عرفان های نوظهور    1
معناشناسی    1
عرفان    1
معنویت    2
نوظهور    3
علل روی آوری بشر جدید به معنویت و عرفان درجهان    3
1. سرخوردگی از عقلانیت و علم مدرن    3
2. اثبات نادرستی فلسفه های معنویت ستیز    4
3. شکست نظام های معنویت ستیز    4
4. تبلیغات گسترده گروه های معنویت گرا    4
5. برنامه های نظامی و اطلاعاتی    5
الف) سوابق نظامی برخی از گروه های عرفانی و معنوی    5
ب) امیدواری نسبت به کشف سلاح های سایکوترونیک    5
6. فطری بودن بحث پرستش در انسان    6
7. عدم معرفی شدن دین های کهن به صورت به روز و متناسب با شرایط جدید    6
8. افزایش تحیر بشر    6
9. ترس از آینده    6
10. افزایش فراغت    7
11. افزایش تنوع طلبی    7
12. بی عدالتی جهانی است    7
13. پیروزی انقلاب اسلامی ایران    8
14. ساختن پیشتوانه برای اخلاق و فعل در تمدن مدرن    8
دلایل گرایش به معنویت های نوظهور در ایران    9
برخی از ویژگی های مشترک عرفان های نوظهور    9
1. عدم صراحت بیان و مبهم گویی    10
2. توجه به دیگران    10
3- تحقیر و نفی تفکر    11
4. توجه به درون و پالایش آن    11
5. تأکید بر عشق ورزی    12
6. تاکید برخود مرکزی و مریدپروری    13
7. ایجاد کمون و جایگاه مشخص    14
8. طرح مباحث جنسی و سکس    14
9. آمیزه ای از ادیان و دیدگاه های مختلف    15
10- عدم برخورداری از خدا    15
11- نفی شریعت    16
12. استفاده از رقص و مواد مخدر    17
13- اعتقاد به تناسخ    17
منبع:    17

دانلود - 1500 تومان