درباره مدیریت اخلاق

 

فهرست مطالب

چکیده: 2

مقدمه: 3

اخلاق کار 4

دو زمینه عمل گسترده اخلاق کار 4

عقاید غلط درباره اخلاق کار 5

فواید مدیریت اخلاق در محیط کار 7

برنامه های مدیریت اخلاق 8

فواید برنامه های مدیریت اخلاق 8

هشت دستورالعمل 9

نقشها و مسئولیتهای کلیدی در مدیریت اخلاق 10

ابزارهای اخلاقی: 10

کد اخلاق، کد رفتار: 11

تدوین کدها 13

در تدوین کدهای رفتار از دستورالعملهای زیر پیروی کنید: 14

خط مشی ها 15

حل معضلات اخلاقی 16

مثالهایی از معضلات پیچیده اخلاقی : 17

روشهای حل معضلات اخلاقی 17

لیست سوالات کلیدی 17

چک لیست اخلاقی 18

روش ده مرحله ای تصمیم گیری 19

آموزش 20

منابع: 21

 

مدیریت اخلاق، شناسایی و اولویت بندی ارزشها برای هدایت رفتارها در سازمان است.

سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می توانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند.

برنامه های اخلاق به سازمــانهــا یاری می رسانند تا در شرایط آشفته، عملکرد اخلاقی خود را حفظ کنند.

اخلاق یک ابزار ارگانیک است که با دگرگون شدن نیــازهـای جامعه و سازمان تغییر می یابد.

کد اخلاق مجموعه ارزشهایی است که در اولویت سازمان قرار دارد و کارکنان و مدیران باید از آن تبعیت کنند.

برنامه اخلاق در سازمان زمانی موفق است که کارکنان طبق خط مشی ها و رویه های آن رفتار کنند.

یکی از بهترین شکلهای آموزش اخلاق به کارکنان، دادن تمرین معضلات پیچیده اخلاقی به آنهاست.

 

چکیده:

پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف ساخته است. مدیریت اخلاق (ETHICS MANAGEMENT) عبارتست از شناسایی و اولویت بندی ارزشها برای هدایت رفتارها در سازمان.

سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می توانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند. برنامه های اخلاق به سازمـــــانها کمک می کنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخلاقی خود را حفظ کننــد. امروزه مدیریت اخلاق یکی از زمینه های علمی مدیریت به شمار می رود که دارای رویکردی برنامه ای و چندین ابزار عملی است. این ابزارها عبارتند از: کدهای اخلاق، کدهای رفتار، خط مشی ها و رویه ها، روشهای حل معضلات اخلاقی و آموزش.

دانلود - 1000 تومان