اهمیت و ارزش علم و دانش از منظر حکماء و کتب کهن آسمانى

فهرست مطالب

اهمیت و ارزش علم و دانش از نظرگاههاى حکماء و کتب کهن آسمانى    1
لقمان :    1
تورات    1
زبور:    2
انجیل :    3
سخن فرزانگان دین و دانش درباره علم و علماء و دانشجویان    4
ابى ذر غفارى :    4
وهب بن منبه    4
آثار نیک همنشینى با دانشمندان :    5
نتیجه :    8
رهنمودهاى عقل و خرد در فضیلت علم و علماء    12

دانلود - 1000 تومان